תקנון העמותה | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

תקנון העמותה

סימן א: מטרות

1. אנו נפעל:

א. לשפר את רמת ההדרכה ולהעלות את רמת המדריכים הישראלים.

ב. לקבוע סטנדרטים גבוהים למדריכים ולהדרכות בענף (טיפוס, הרים, וקניונינג).

ג. לתמוך ביציאה של מטפסים, משלחות ומחנות טיפוס לחו"ל.

סימן ב: חברות

2. קבלת חברות:

א. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס בעמותות.

ב. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד טופס מועמדות (נספח 1) ובו פרטים על הסמכתו כמדריך, נסיונו וכן בקשה בלשון זה:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת מדריכי הטיפוס הישראלים. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

א. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד; סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

3. חברות בעמותה:

א. הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים. דמי החבר עשויים להיות שונים לחברים במעמד שונה.

ב. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

ג. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

ד. ההחלטה בדבר קבלת המבקש להתקבל כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד.

ה. פקיעת חברות - החברות בעמותה פוקעת:

• במות החבר.

• בפרישתו מן העמותה.

• בהוצאתו מן העמותה.

הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

* לא יציע הוועד להוציא חבר מן העמותה אלא שלאחר נתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ובכל מקרה לא יציע אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4. מתן הודעות לחבר:

א. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחברים יימסרו בדואר אלקטרוני או יישלחו בדואר רגיל אל מען החבר כפי שרשום בפנקס החברים.

ב. לפי בקשת החבר תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס חברים.

5. סוגי חברים בעמותה:

א. מועמד לחברות - כל מדריך טיפוס או קניונינג המבקש להרשם כחבר, ועומד בדרישות הבאות:

◦ הגיש טופס מועמדות לחברות.

◦ שילם דמי חבר סמליים (חד פעמי).

◦ מחזיק בתעודת הסמכה מטעם וינגייט או כל גוף מסמיך אחר שמוכר ע"י העמותה.

ב. חבר פעיל - כל מדריך טיפוס או קניונינג המעוניין לקיים פעילות במסגרת העמותה. חבר פעיל יעמוד בכל הדרישות של חבר רשום ובנוסף:

◦ משלם דמי ביטוח.

◦ חבר במוועדון האלפיני.

◦ ידע ורמת הדרכה מתאימים לדרישות האיגוד.

◦ התחייבות לעבוד על פי נוהלי העבודה והסטנדרטים המקובלים באיגוד המתעדכנים ומתפרסמים מעת לעת.

6. זכויות וחובות של חבר:

א. מועמד לחברות:

◦ זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותים בסיסיים, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי הוועד.

ב. חבר פעיל:

◦ זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

◦ חייב להשתתף בפעילויות (השתלמויות והדרכה) בתדירות שנקבעה על ידי הוועד.

◦ זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

סימן ג: האסיפה הכללית

7. זמן ומקום:

 האסיפה הכללית של העמותה תכונס אחת לשנה קלנדרית, לא יאוחר מ- 15 חודשים לאחר כינוסה של האסיפה הכללית הקודמת. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.

8. הזמנה:

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

9. קיום האסיפה:

אסיפה כללית יכול שתתקיים באמצעות תקשורת מחשבים, בלא התכנסות פיסית של חברי העמותה במידה ומתקיימים המאפיינים של אסיפה פיזית: נקבע מועד מוגדר לאסיפה, נשלחו הזמנות זמן סביר מראש, המשתתפים מסוגלים לשמוע ולראות זה את זה ולקיים דיון בנושאים שעל סדר היום.

10. תפקידים של אסיפה כללית רגילה:

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות וועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת הבקורת.

11. מנין:

אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו - בין פיסית ובין באמצעות תקשורת מחשבים כאמור - לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

12. יושב ראש ומזכיר לאסיפה:

אסיפה כללית רשאית לבחור יושב ראש ומזכיר מבין חברי העמותה.

13. החלטות:

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע. החלטות לשינוי התקנון טעונות רוב של 75% מקולות הזכאים להצביע באסיפה; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

14. פרוטוקול:

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה, ואם לא נבחר מזכיר – ינהל יו"ר האסיפה את הפרוטוקול. התקיימה האסיפה באמצעות תקשורת מחשבים, הרי שככל שתקשורת זו מאפשרת רישום אוטומטי של כל חילופי הדברים במהלך האסיפה, יבוא הרישום במקום פרוטוקול ידני. הפרוטוקול יפורסם באתר האינטרנט של העמותה.

סימן ד: וועד העמותה

15. מספר החברים:

מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משלושה.

16. תקופת הכהונה:

א. הוועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר וועד חדש; חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש. לא נבחר ועד חדש, יכול הועד הקיים להמשיך בתפקידו.

ב. חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד.

ג. חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

17. השלמת הוועד:

א. נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.

ב. חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

18. ישיבות הוועד:

 הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מוועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן. ישיבות הוועד יכול והתקיימו באמצעות תקשורת מחשבים ובלא נוכחות פיסית של חברי הוועד.

19. החלטות:

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד. החלטות הוועד יכול ויתקבלו באמצעות תקשורת מחשבים.

20. פרוטוקול:

הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

21. זכות הייצוג:

הוועד רשאי להסמיך שנים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

22. חברות בוועד העמותה:

א. הוועד יורכב מחברים שהגישו בקשה להשתתף בקבלת ההחלטות באיגוד.  הוועד ייבחר על ידי האסיפה הכללית מבין המעוניינים לכהן בו. רשאי להגיש בקשה מי שעומד בדרישות הבאות:

◦ מדריך ששילם את דמי החבר שלו לשנה זו.

◦ מדריך ששילם את דמי הביטוח והיה מדריך פעיל בשנתיים האחרונות.

◦ מדריך שהיה חבר פעיל ושמר על זכויותיו.

23. תפקידי הוועד:

א. לטפל בכל ענייני המנהלה של האיגוד (פרסום, מסמכי עבודה, דוחות שנתיים, ביטוח וכו').

ב. לפעול כוועדה מקצועית לענף:

◦ הגדרת הרמה הנדרשת ממדריכים לתת-הענפים השונים.

◦ ניסוח כללי בטיחות.

◦ ניסוח נוהלי עבודה.

◦ קיום השתלמויות.

◦ קשר עם הארגון הבינלאומי של מדריכי טיפוס והרים גבוהים.

◦ מענה לשאלות מקצועיות ובטיחותיות והמלצות מקצועיות.

◦ לעזור למדריכים לתכנן ולקיים פעילויות טיפוס: מחנות, משלחות וקורסים בסיסיים ומתקדמים (תכנים, תמחור, אישור מדריכים לפעילות הספציפית).

סימן ה: וועדת הביקורת

24. תחולת הוראות:

הוראות תקנות 15 עד 20 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על וועדת הבקורת.

סימן ו: סניפים

25. הקמת סניפים:

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ז: נכסי העמותה

26. איסור חלוקת רווחים:

נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה, בכל צורה שהיא,  אסורה.

27. העברת נכסים עודפים:

במקרה של פירוקה של העמותה, אם לאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות או לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.