נהלי עבודה | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

נהלי עבודה

קובץ נהלים וסטנדרטים למדריך בעמותה (טיוטה שלישית)

1. הקדמה:

בסימן א בתקנון העמותה רשומות שלוש המטרות הבאות:

העמותה תפעל:

א. לשפר את רמת ההדרכה ולהעלות את רמת המדריכים הישראלים.

ב. לקבוע סטנדרטים גבוהים למדריכים ולהדרכות בענף (טיפוס, הרים, וקניונינג).

ג. לתמוך ביציאה של מטפסים, משלחות ומחנות טיפוס לחו"ל.

מסמך זה בא להרחיב ולפרט את הנהלים והסטנדרטים שאנו רואים לנכון להציב, על-מנת להשיג את מטרות א' וב' בעיקר, אך גם את ג' בעקיפין.

אוסף הנהלים המפורטים כאן הוא תוספת להוראות הבטיחות של העמותה, המבוססות על הוראות הבטיחות של הועדה המקצועית לטיפוס ולגלישה במכון ווינגייט.


2. הגדרות:

1.2 מדריך מבוטח: מדריך בעל הסמכה מוכרת בתחום, חבר עמותה ונהנה משרותי ביטוח העמותה.

2.2 מדריך חבר: מדריך בעל הסמכה מוכרת בתחום, חבר בעמותה ושאינו נהנה מביטוח העמותה ופעילויותיו מבוטחות תחת ביטוח אחר.

3.2 חבר: מדריך בעל הסמכה מוכרת בתחום שאינו פעיל כמדריך ואינו נזקק לביטוח.

4.2 מתמחה: חניך שסיים את הכשרתו אך טרם השלים את חובותיו להסמכה מלאה (סטז'ר/אספירנט).

5.2 עוזר: כל אדם שהוגדר כאיש צוות בניהול הפעילות, בין אם מנוסה ובין אם לא, בין אם נושא הסמכה ובין אם לא.

6.2 הסמכה מתאימה: חוברת הקורסים של הוועדה המקצועית לטיפוס וגלישה מפרטת את סוגי ההסמכות ואיזה פעילות רשאי להדריך כל מדריך.


3. הדרכה:

1.3 יחסי חניכה:

בטבלה הבאה מפורטים יחסי החניכה המינימאליים לפעילויות השונות. פעילות אשר אינה מופיעה בטבלה, ומנוהלת ע"י המדריך לראשונה במסגרת הדרכתו בעמותה צריכה לקבל אישור מוועד העמותה ויחס החניכה לפעילות יקבע (בשיתוף עם המדריך) לפי הצורך.

לא יאושרו פעילויות כאלה ברגע האחרון ופעילות ללא אישור, לא תקבל כיסוי ביטוחי.

סוג הפעילות

יחס חניכה

קורס גלישה/קניונינג

1:4

קורס טיפוס בסיסי

1:3

קורס טיפוס מתקדם (הובלה טבעית)

1:2

קורס הובלה ספרטיבי

1:4

קורס טיפוס מפלי קרח

1:2

קורס אלפיניזם

1:3

מחנה טיפוס ספורטיבי

1:3

מסלולי טיפוס (סלע, הרים, קרח)

1:2

מסלולי סקרמבלינג

1:3

מסלולי גלישה/קניונינג

1:5


2.3 מתמחים או עוזרים:

1.2.3 צירוף של מדריכים נוספים כמתמחים או עוזרים למדריך הראשי בפעילות ברוכה, אך עליהם להיות בעלי הסמכה מתאימה לפעילות המתרחשת. במקרה של ספק אם ההסמכה היא מתאימה יש לברר עם אחראי הביטוח/הדרכה. בכל מקרה, צירוף של מתמחים או עוזרים אינה משפרת את יחס החניכה. לדוגמה, אם יחס החניכה הנדרש לפעילות הוא 1:3, צירוף של מתמחה למדריך הראשי אינו מאפשר לקחת יותר משלושה חניכים.

2.2.3 בכל פעילות המנוהלת ע"י יותר ממדריך אחד יוגדר אחד המדריכים כמדריך ראשי ומשתתפי הפעילות ידעו מיהו המדריך הראשי.

3.2.3 עוזר מדריך יחתום על טופס הגבלת אחריות ויהיה תחת אחריותו של המדריך הראשי.

3.3 פעילויות בחו"ל (כולל סיני וירדן):

מדריך מבוטח המתכוון להוציא פעילות מסוימת לאתר (או אתרים) בחו"ל, וזו הפעם הראשונה שהוא מוציא פעילות מסוג זה לאתרים אלו, יגיש בקשה בכתב ויעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

1.3.3 למדריך המוציא את הפעילות תהא הסמכה מתאימה ומוכרת לסוג הפעילות אותה הוא מוציא.

2.3.3 המדריך חייב להיות בעל לפחות 10 ימי ניסיון, בשנתיים האחרונות, בסוג הפעילות אותה הוא מתכוון להדריך.

3.3.3 המדריך חייב להכיר את אזור האתר היכרות מעמיקה כולל יחידות חילוץ באזור, דרכי גישה, צירי מילוט וכו'.

4.3.3 במידה והפעילות יוצאת עם יותר ממדריך אחד (כפעילות אחת ולא כמספר פעילויות עצמאיות), יעמוד לפחות מדריך אחד בסעיף 3.3.2 (כלומר, לפחות לאחד המדריכים יהיה נסיון בסוג הפעילות הזה).

5.3.3 לכל שלב במהלך הפעילות יוגדר אחד המדריכים העומד בדרישת הנסיון שבסעיף 3.3.2 כאחראי הפעילות ומקבל ההחלטות.

6.3.3 במסלולי מולטי-פיץ‘ (סלע על אבני עיגון, קרח טכני, מיקס, אלפיני וכו‘) עם לקוחות, מומלץ שמדריך יבחר במסלולים שעשה בעבר והוא מכיר. מדריך יכול לבחור לטפס מסלול שאינו מכיר, במידה ודרגת הקושי של המסלול נמוכה בשתי רמות מיכולתו של המדריך.

7.3.3 באחריות המדריך לצרף לבקשה את סעיפי פוליסת הביטוח המראים על כיסוי מתאים לפעילות אותה מבקש המדריך לקיים.

8.3.3 המדריך יגיש תוכנית מפורטת ככל האפשר של הפעילות כולל הרמה הנדרשת מהחניכים, אזורי הפעילות (אתרים/מסלולים/הרים...), הימצאות הקבוצה בכל יום בנסיעה וכו'.


4. ביטוח:

1.4 באחריות המדריך לוודא (דרך אחראי הביטוח) שפוליסת הביטוח שבתוקף מכסה את סוג הפעילות אותה הוא מבקש להוציא ותקפה במדינה בה הפעילות עתידה להתרחש.

2.4 בפעילות בה המדריכים מבוטחים בביטוח אחר מזה של העמותה, יוכל להדריך מדריך מבוטח ובתנאי שהפעילות עומדת בנהלי העבודה הכתובים במסמך זה.

3.4 בכל פעילות בה המדריך הראשי הינו מדריך מבוטח יחתמו כל משתתפי הפעילות על טופס הגבלת אחריות והסתכנות מרצון.


5. פרסום:

1.5 מדריך שאינו מבוטח או חבר בעמותה אינו רשאי להשתמש בלוגו העמותה בפירסומיו.

2.5 בכל פרסום בנוגע לפעילות המבוטחת על ידי העמותה יופיע לוגו העמותה. שם המדריך יכול להופיע בפרסום. בכל מקרה הפרסום יבהיר כי מדובר בפעילות המבוטחת בעמותת מדריכי הטיפוס. הנוסח המוצע הוא "צוק אבני, מדריך טיפוס בעמותת מדריכי הטיפוס הישראלים (ע"ר)" אך כל ניסוח המעביר את אותו רעיון יתקבל גם הוא.


6. ציוד:

1.6 מדריך יעשה שימוש בציוד תקני ותקין בלבד, ויוודא כי ציוד פרטי שהביאו החניכים, והם משתמשים בו בזמן הפעילות, תקני ותקין גם הוא.

2.6 כל משתתפי הפעילות יחבשו קסדה לראשם בזמן הפעילות.

3.6 מדריך יוודא כי יש ברשותו את הציוד הנדרש לקיים את הפעילות באופן בטיחותי וברמה מתודית גבוהה.

7. דיווח:

עד 24 שעות לפני הפעילות יעביר המדריך במייל, דיווח לרכז ההדרכה על קיום הפעילות. בתום הפעילות יעביר דיווח נוסף.

1.7 דיווח לפני הפעילות יכלול:

שמות המדריכים

מקום ותוכן הפעילות

מספר משתתפים

2.7 דיווח אחרי הפעילות יכלול:

כל אירוע חריג שאירע בפעילות


8. חריגות:

כל חריגה או פעולה הסותרת את ההנחיות המובאות במסמך זה או בתקנון העמותה או בפוליסת הביטוח ללא אישור הוועד אסורה ותביא לכך שהפעילות תצא ללא כיסוי ביטוחי. במידה והתרחשה חריגה, יזומן המדריך לברור ופעילויותיו יושעו עד תום הברור. במידה ויתרשם הוועד כי החריגה נעשתה בתום לב ומחוסר הבנה יוזהר המדריך כי חריגה שנייה עשויה להביא להרחקתו משנת הביטוח.

לא יהיו החזרים כספיים למדריך שהורחק בעקבות הפרות חוזרות של הנהלים.