הצטרפות כחבר - חברות | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

הצטרפות כחבר - חברות

בהצטרפות של החברה שלי להתאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים אני מסכים להתחייב ולעבוד על פי הקוים המנחים של תו התקןאני מצהיר כי:

1.  יש לי תיק נהלי עבודה והוראות בטיחות ואשמח להציגו לכל דורש (מצורף).

2.  החברה מתנהלת על פי נהלי העבודה והוראות הבטיחות המפורטות בתיק זה.

   בהוראות הבטיחות ובנהלי העבודה שלי מוגדר (בין השאר) כי:

   • הפעילויות יודרכו על ידי מדריכים מוסמכים בלבד.

   • הסמכתם של המדריכים תתאים לסוג הפעילות.

   • כל המדריכים יכירו את הוראות הבטיחות וינהגו על פיהן.

   • כל המדריכים יעמדו בדרישות תו התקן.

   • בפעילויות ייעשה שימוש רק בציוד תקני ותקין.

   • מספר המדריכים יתאים לאופי הפעילות ולמספר המשתתפים בפעילות.

  •  המדריכים חותמים על טופס מתאים ומאשרים שקראו והבינו את הכתוב בתיק.

3. יש לי ביטוח המכסה תביעות צד ג׳ ואחריות מקצועית לכל הפעילויות שהחברה שלי מקיימת.